CMMS/EAM ROI KALKULÁTOR - TechIS – software pro plánování a řízení podnikové údržby a servisu a správu podnikového majetku

CMMS/EAM ROI KALKULÁTOR

CMMS/EAM ROI

Vrátí se investice do CMMS/EAM, jaké je ROI?

V předchozích článcích jsme si vysvětlili pojem CMMS/EAM, jaký je rozdíl mezi CMMS a EAM systémy a rovněž jste se mohli dozvědět, jak vytvořit kritéria pro výběr vhodného software pro podnikovou údržbu a správu majetku. V dnešním článku se dozvíte, jestli se Vám investice do pořízení moderního CMMS/EAM systému vrátí a pokud ano, tak za jak dlouho.

Jaké jsou nejčastější důvody pro hledání specializovaného systémy pro procesy údržby? Pokud Vás v podnikové údržbě trápí některý z následujících bodů, tak byste se měli vážně zamyslet nad pořízením nového nebo výměnou stávajícího informačního systému pro údržbu.

Problémy údržby

 • Příliš mnoho neplánovaných prostojů,
 • stroje a technická zařízení nefungují optimálně,
 • čas oprav je příliš dlouhý,
 • stroje a zařízení nevydrží celý svůj předpokládaný životní cyklus,
 • neefektivní plánování a špatná produktivita práce týmu údržby,
 • žádný nebo nedokonalý přehled výkonu údržby a strojů,
 • žádné nebo neúčinné metriky procesu údržby,
 • nedokonalá optimalizace skladu náhradních dílů,
 • prostoje z důvodu nedostatku náhradních dílů,
 • problémy s interními či zákaznickými audity vzhledem k údržbě.

Než se ale dostaneme k podstatě článku, pojďme se podívat na trochu teorie 😊. Náklady na údržbu se často stanovují na roční bázi, a především k činnostem, které byly vykonávány na majetku/objektu podniku. ČSN EN 15341 (2010) definuje klíčové indikátory (ukazatele)  výkonnosti  údržby (KPI).  KPI se uplatňují u veškerého vybavení podniku, kterými jsou například budovy, infrastruktura, technická zařízení atd. Jejich využití má sloužit k měření stavu, porovnání, diagnóze silných a slabých stránek, identifikaci a vymezení cílů,  které  se mají dosáhnut,  plánování  zlepšovacích zásahů a k neustálému měření změn výkonnosti údržby v čase.

Mezi celkové náklady na údržbu lze zahrnout:

 • mzdy/platy a přesčasy všech pracovníků  (řídící,  vedoucí, podpůrný a přímí zaměstnanci),
 • dodatečné náklady ke mzdám pro výše uvedené zaměstnance (např. daně,  pojištění, zákonné příspěvky atd.),
 • náklady na náhradní díly a spotřební materiál,
 • náklady na výrobní zařízení, nářadí,
 • náklady na pronajaté zařízení,
 • administrativní náklady na údržbu,
 • vzdělávání a školení zaměstnanců,
 • náklady na činnosti údržby, vykonávané lidmi z výroby,
 • náklady na dokumentaci,
 • energetické náklady a technické vybavení,
 • odpisy kapitalizovaných zařízení a dílen údržby,  sklady  náhradních dílů.

Viz (ČSN EN 15341, 2010). Výjimkami jsou náklady na změnu výrobků nebo čas výměny náhradních dílů a náklady na prostoje, které se do celkových nákladů na údržbu nezahrnují.

Poměr nákladů a výnosů na údržbu nebývá zřejmý, jelikož přímé náklady, které lze určit na jednotku výkonu (např. hodinové náklady na technika údržby),  se  dají určit snadno,  zatímco  vliv údržby na poruchy,  prostoje a například snížení kvality, už tak jednoduše určit nelze. Kolik stojí hodina prostoje daný podnik, jaké jsou důsledky zhoršení kvality procesu výroby podniku? Z toho důvodu se často stává, že náklady na údržbu jsou zkreslené. Správný CMMS/EAM systém v kombinaci s podnikovým informačním systémem (ERP) by měl dosáhnout na celkový obraz nákladů a výnosů na podnikové údržby.

Kolik peněz můžete pomocí CMMS/EAM ušetřit a jak vypočítat ROI?

Obecně existuje několik způsobů, jak ukázat návratnost pořízení si specializovaného software pro řízení a plánování údržby a servisu a správu majetku (CMMS/EAM). Veškeré výpočty, které budou následně prezentovány se zakládají na předpokladu, že v současné době neprovozujete žádný specializovaný software určený pro proces podnikové údržby a dále na předpokladu, že budeme používat v praxi ověřené průměrné hodnoty pro jednotlivé oblasti úspor. Do jednotlivých vzorců si pak můžete dosadit své naměřené hodnoty. Průměrná čísla úspor se rovněž vztahují k průměrnému výrobnímu podniku. Pravděpodobnost úspory můžete v kalkulátoru měnit příslušnými procentuálními parametry.

Dalším předpokladem pro výpočet úspor bude fakt, že již máte zavedený plán preventivní údržby Vašeho majetku, a že zavedením CMMS/EAM budeme tento plán a proces preventivní údržby „pouze“ zlepšovat. Jak spočítat návratnost preventivní údržby jsme si ukázali v tomto článku.

ROI kalkulátor používá 3 hlavní oblasti, ve kterých můžete pozorovat pozitivní dopady implementace informačního systému typu CMMS/EAM.

1) Zvýšení produktivity

Řešení CMMS/EAM jsou často schopna výrazně vylepšit a zrychlit váš současný pracovní proces tím, že každému uživateli (technikům údržby) poskytne pevný harmonogram, kterým se bude řídit, rychlý přístup k důležitým informacím o technologiích a nepřetržitý komunikační tok. Z námi provedených instalací a ze zkušeností víme, že technik údržby ušetří denně používáním software pro údržbu 1 – 2 hodiny. Úspora je především ve zkrácení režijních časů při přebírání požadavků, hledání informací, zaznamenávání spotřeby náhradních dílů a odvedené práce a následné přepisování do nejrůznějších výkazů, tabulek apod. Výrazně tomu napomáhá používání mobilních technologií. Vedoucí údržby ušetří minimálně 1 – 3 hodiny denně tím, že výrazně zkrátí režijní časy pří řízení týmů údržby, sledováním a počítáním výkonnostních ukazatelů údržby, přípravou mzdových podkladů a tvorbou různých reportních sestav. Tímto způsobem je možné eliminovat přesčasy techniků údržby a šetřit tak mzdové vícenáklady.

2) Úspory v důsledku zkrácení prostojů

Pro mnoho podniků je CMMS/EAM odrazovým můstkem k proaktivní údržbě, tzn. systém Vám umožňuje rychle a opakovaně naplánovat a sledovat všechny údržbářské práce, zlepšit a urychlit komunikační tok a optimalizovat stav náhradních dílů a jednoduše zajistit jejich dostupnost.

V oblasti úspory související s redukcí prostojů je obtížné vypočítat reálná čísla, protože neplánované prostoje mohou mít mnoho negativních dopadů na mzdové náklady, produktivitu, životnost majetku, reputaci značky atd. Například ztráta důvěryhodnosti podniku v případě neplnění termínu dodávky zboží z důvodů neplánovaných prostojů se velmi těžko vyjadřuje pěnězy. Při výpočtu úspor se soustřeďte hlavně na kritické technologie, které mají přímý dopad na ztrátu výnosů Vašeho podniku.

3) Úspora nákladů na zásoby náhradních dílů

Udržování množství náhradních dílů na skladě není zdarma. Místnost, ve které jsou díly skladovány, musí být udržována, a dokonce udržována za určitých podmínek (osvětlení / teplota). Minimálně se to projeví ve zvýšených nákladech na Vaše služby. Správný CMMS/EAM systém dokáže hlídat minima zásob ve skladu náhradních dílu a automaticky je objednávat u vhodného dodavatele při aktuálním nebo plánovaním poklesu pod limitní mez. Optimalizací zásob ve skladu náhradních dílů se dají ušetřit obrovské finanční prostředky. Už nemusíte mít „mrtvé peníze na skladě“.

4) Další úspory

Existují další možnosti úspor, které získáte pořízením moderního CMMS/EAM systému, a které ROI KALKULÁTOR nebere v úvahu. Mezi další úspory patří prodloužení životnosti podnikového majetku a redukce nákladů na pracovní sílu. Obě úspory souvisejí s redukcí neplánovaných odstávek. Čím méně poruch budete mít, tím méně neplánovaných (interních i externích) nákladů budete muset vydávat.

Významný dopad úspor lze také dohledat v oblasti „papírových“ evidencí. Zavedením moderního CMMS/EAM systému zajistíte elektronický oběh dokumentů a ušetříte tak na tisku žádanek, protokolů, výkazů, reportů apod. S touto úsporou souvisí i úspora nákladů na náplně do tiskáren a úspora na redukci místa pro uskladnění různých šanonů a lejster ve skříních či podnikových archívech.

Zajímavý je také pohled na údržbu z hlediska právního. Pokud se nevykonává údržba řádně dle stanovených norem a předpisů a dojde k bezpečnostnímu incidentu nebo nějaké škodě na majetku, hrozí odpovědným osobám finanční pokuta, popřípadě až trestní postih. Současně s tím také dochází ke krácení pojistných plnění. I toto jsou nemalé prostředky, které se dají vyčíslit a měly by být také důvodem pořízení si CMMS/EAM systému, a hlavně zavedení správné strategie podnikové údržby.

ROI KALKULÁTOR

ROI je zkratka „Return On Investment“, což v překladu znamená návratnost investice. ROI se počítá jako čistý zisk dělený kapitálem vynaloženým k jeho dosažení, který se násobí 100. ROI je ukazatel (index), který pomáhá posoudit, jak moc se investice vrátí.

ROI = ((hrubý zisk – investice) / investice) * 100 (%)

ROI udává výnos (zisk) v procentech z utracené částky (investice).

ROI > 0% – investice se navrátila a procenta nad 0 znamenají zhodnocení dané investice (investice se vyplatí).

ROI < 0% – ztrátová investice, procenta pod 0 znamenají o kolik jste přišli. -100 % znamená, že jste přišli o celou investici.

Příklad:

ROI = 0% znamená, že se vynaložená investice zcela vrátila.

ROI = 100% znamená, že se vynaložená investice zcela vrátila a zhodnotila jednou tolik.

ROI = 200% znamená, že se investice do CMMS/EAM zcela vrátila a dvojnásobně zhodnotila.

ROI = 50% znamená, že se investice zcela vrátila a z poloviny zhodnotila.

Výpočet ROI po zavedení CMMS/EAM systému

Náklady na pořízení TechIS jsou informativní a vycházejí z platného ceníku. Náklady se skládají z ceny licencí a ceny implementace systému a můžou se lišit na základě různých parametrů. Implementace TechIS bude například dražší v případě propojení na podnikový informační systém ERP, na signály ze strojů nebo na MES/MOM systém. Přesnou nabídku Vám vytvoříme na základě Vašich požadavků a upřesněných informací.

Pokud se chcete dozvědět jaké jsou přibližné náklady na pořízení software TechIS a rovněž náklady na jeho následný provoz, přečtěte si tento článek (klikněte zde). Připravili jsme pro vás online kalkulátor nákladů.

Roman Gryc, ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS